วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เกี่ยวกับการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีรับตรง ระหว่างวันที่ 3 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

-โรงเรียนภูเขียวจะจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในในวันที่ 18 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552
-รับสมัครสอบตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552